แจ้งปิดการเลือกเพื่อนร่วมห้องสำหรับนักศึกษาปี 1 ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ


          

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายหอพักจักได้ดำเนินการจัดห้องพักสำหรับนักศึกษา ดังนั้นกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องการเลือกเพื่อนร่วมห้องเอง กรุณาทำรายการเลือกเพื่อนร่วมห้องให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 หากไม่มีเพื่อนร่วมห้องเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดให้เอง ไม่ต้องทำรายการในระบบ

 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089